Menu
เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ ร่วมงานกับเรา
การฝากหลักประกันและโอนเงิน
fiogf49gjkf0d
บริการ Cash Online ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) หรือธนาคารกรุงเทพ (BBL)
fiogf49gjkf0d
แจ้งให้บริษัทตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) 

รอบการตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
 
เวลาที่ลูกค้าส่งเอกสารแจ้งการฝากเงิน เวลาที่ตัดเงิน
ก่อน 9.00 น. 9.30 น.
9.01 - 10.30 น. 11.00 น.
10.31 - 13.30 น. 14.00 น.
13.31 - 15.00 น. 15.30 น.

หมายเหตุ
  1. เอกสารแจ้งการฝากเงินที่ลูกค้าส่งมายังบริษัทหลังเวลา 15.00 น. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเป็นการตัดเงินในวันทำการถัดไป
  2. การนำฝากหลักประกัน จะดำเนินการเมื่อทราบผลการตัดเงินผ่านเรียบร้อยแล้วจากธนาคาร
fiogf49gjkf0d
การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์
ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Application ของธนาคารพาณิชย์ มายังบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ เพื่อฝากเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ 

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบก่อนการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์
  1. ชื่อเจ้าของบัญชีผู้โอนกับชื่อลูกค้าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
  2. เลขที่บัญชีธนาคารของผู้โอนจะต้องเป็นเลขที่บัญชีที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น
  3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี)
  4. เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th

โดยบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)" ประกอบด้วย
 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป บัญชีเงินฝากดังที่ปรากฏนี้จะใช้สำหรับการโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Application ของธนาคารพาณิชย์เท่านั้น
หากลูกค้าฝากเงินสดมายังบัญชีเหล่านี้โดยตรงที่เคาน์เตอร์ธนาคาร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับฝากและลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการฝากเงินฉบับจริงเท่านั้นจึงจะสามารถขอรับเงินคืนได้
 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ (SCB) ถนนสาทร 101-3-01914-1
กสิกรไทย (KBANK) ซิลลิคเฮาส์ 784-1-00359-9
กรุงเทพ (BBL) สวนพลู 200-3-04889-5
ธนชาต (TBANK) สำนักต้นสน 001-3-01585-8
กรุงศรีอยุธยา (BAY) ซิลลิคเฮาส์ 503-0-00200-4
ยูโอบี (UOB) สีลม 2 958-3-63032-1
กรุงไทย (KTB) ซิลลิคเฮาส์ 968-6-00022-4
ทหารไทย (TMB) อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 255-1-00014-0
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) สำนักลุมพินี 889-1-01811-0
สาขาต่างจังหวัด
ไทยพาณิชย์ (SCB) หาดใหญ่ 509-3-06039-4
ไทยพาณิชย์ (SCB) พรอมเมนาดา เชียงใหม่ 468-0-36988-6
ไทยพาณิชย์ (SCB) เดอะมอลล์นครราชสีมา 813-3-00362-4
ไทยพาณิชย์ (SCB) ท๊อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก 937-3-00165-8
กสิกรไทย (KBANK) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี 561-1-00362-7
กสิกรไทย (KBANK) แม่สาย เชียงราย 176-1-03606-4
 
fiogf49gjkf0d
การใช้บริการ Bill Payment
ลูกค้าสามารถใช้บริการชำระเงิน Bill Payment ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ได้ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง (ถ้ามี) และเมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th 

รหัสอ้างอิง 1 (Reference No. 1) โปรดระบุเลขบัตรประชาชนของลูกค้า จำนวน 13 หลัก
รหัสอ้างอิง 2 (Reference No. 2) โปรดระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ / บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ลูกค้าต้องการฝากเงิน จำนวน 8 หลัก
 
ธนาคาร รหัสบริษัท
(Comp Code)
วิธีการใช้บริการ
ATM Internet Banking Application เคาน์เตอร์ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (SCB) 101-3-02041-9 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กสิกรไทย (KBANK) 33805
กรุงเทพ (BBL) 55516
ธนชาต (TBANK) 3314  
ยูโอบี (UOB) 3190  
ทหารไทย (TMB) 2596
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) 2046  
 
fiogf49gjkf0d
การใช้บริการ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง รายการละ 250 บาท จากนั้น ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th 
fiogf49gjkf0d
ช่องทาง ธนาคารที่ใช้บริการได้ การนำฝากหลักประกันแบบ Real-time ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
Cash Online SCB, KBANK, BBL บริษัทรับผิดชอบ
ATS SCB, KBANK, BBL, TBANK, BAY, UOB, KTB, TMB, LH บริษัทรับผิดชอบ
Internet, Application SCB, KBANK, BBL, TBANK, BAY, UOB, KTB, TMB, LH ลูกค้าชำระกับทางธนาคารโดยตรง (ถ้ามี)
Bill Payment SCB, KBANK, BBL, TBANK, UOB, TMB, LH ลูกค้าชำระกับทางธนาคารโดยตรง (ถ้ามี)
BAHTNET SCB, KBANK, BBL, TBANK, BAY, UOB, KTB, TMB, LH ลูกค้าชำระกับทางธนาคารโดยตรง รายการละ 250 บาท