Menu
เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ ร่วมงานกับเรา
บริการด้านการลงทุน

บล.คิงส์ฟอร์ด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าตราสารหนี้จากสำนักงาน ก.ล.ต. 
และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในตลาดตราสารหนี้ไทย คอยให้คำปรึกษาสำหรับนักลงทุนที่สนใจ
ปัจจุบัน มีบริการตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้


1.   เป็นตัวแทนขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ในตลาดแรก

2.   เป็นตัวกลางซื้อขายตั๋วแลกเงิน ระหว่างบริษัทเอกชนที่ออกตั๋ว และผู้ลงทุนที่สนใจ

3.   เป็นตัวกลางซื้อขายตราสารหนี้ ที่มีการเปลี่ยนมือในตลาดรอง


ผู้ที่สนใจลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์  ระดับการยอมรับความเสี่ยง  มูลค่าเงินลงทุน  ระยะเวลาการลงทุน
เพื่อรับคำแนะนำการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างเหมาะสม


ซื้อขายตราสารหนี้

ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน
โดยผู้ลงทุนจะอยู่ในฐานะของการเป็น “เจ้าหนี้”
(แตกต่างจากการลงทุนในหุ้นสามัญ ที่ผู้ลงทุนจะอยู่ในฐานะของการเป็น “เจ้าของ”)

ตราสารหนี้ แบ่งได้เป็นหลายประเภท ตามลักษณะของผู้ออกตราสาร  ได้แก่ 

หุ้นกู้  ออกโดยบริษัทเอกชน    (มีอายุ ณ วันที่ออก เกินกว่า 1 ปี)
ตั๋วแลกเงิน (บีอี)  ออกโดยบริษัทเอกชน    (มีอายุ ณ วันที่ออก ไม่เกิน 270 วัน)

พันธบัตร  ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ     (มีอายุ ณ วันที่ออก เกินกว่า 1 ปี)
ตั๋วเงินคลัง  ออกโดยกระทรวงการคลัง    (มีอายุ ณ วันที่ ไม่เกิน 1 ปี)


 

เริ่มต้นลงทุนง่ายๆ ภายใน 3 ขั้นตอน
 

ขั้นตอนที่ 1  เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์    

  (ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  ที่กำหนดผู้ลงทุนต้องเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ก่อน จึงจะสามารถทำธุรกรรมใดๆได้)   
  คลิกhttp://www.kingsfordsec.com/open_account.aspx เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  
  หรือข้ามไปขั้นตอนที่ 2 หากท่านมีบัญชีกับ บล.คิงส์ฟอร์ด แล้ว   


ขั้นตอนที่ 2  ติดต่อผู้แนะนำการลงทุน หรือเจ้าที่ฝ่ายตราสารหนี้    

  เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อขาย  /  ขอคำแนะนำการลงทุน  /  ยืนยันคำสั่งซื้อขาย
  โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ (บันทึกเสียงสนทนา)


ขั้นตอนที่ 3  ชำระเงินและส่งมอบตราสารหนี้  

  ตามวิธีการที่เลือกไว้ในขั้นตอนเปิดบัญชี
  การชำระเงิน :   หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)  หรือ ชำระเป็นเงินโอน
  การส่งมอบตราสารหนี้ :   รับเป็นใบหุ้น หรือ โอนตราสารหนี้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ (Port)


ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้
ตราสารหนี้ ถือเป็นตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ  
โดยผู้ลงทุนในตราสารหนี้ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน 3 ลักษณะ คือ

1. ดอกเบี้ย (Coupon)  ซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ออกตราสาร  
  ตราสารหนี้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 - 4 ครั้ง

2. ส่วนต่างของราคา  แทนที่จะถือตราสารหนี้เอาไว้จนถึงวันครบอายุ   
 (Capital Gain)   ผู้ลงทุนยังมีโอกาสที่จะขายตราสารหนี้เพื่อทำกำไร หากราคาตราสารหนี้ปรับตัวสูงขึ้น  โดยราคาตราสารหนี้ จะเคลื่อนไหวสวนทางกับทิศทางดอกเบี้ยในตลาด(ดอกเบี้ยลดลง = ราคาตราสารหนี้สูงขึ้น   / ดอกเบี้ยสูงขึ้น = ราคาตราสารหนี้ลดลง)

3. ส่วนลด (Discount)   สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย เช่น ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
  ผู้ลงทุนจะได้รับส่วนลดทันที ณ วันที่ลงทุนในตราสารหนี้  ตัวอย่างเช่น
  จ่ายเงินเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่ราคา 95 บาท และจะได้รับเงินคืนเมื่อตราสารหนี้
  ครบกำหนดไถ่ถอนในอีก 6 เดือนข้างหน้า เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ส่วนต่างจำนวน 5 บาท ถือเป็นส่วนลด ให้กับผู้ลงทุน


ตราสารหนี้ที่กำลังเสนอขายในขณะนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อฝ่ายตราสารหนี้ โทร: 02-829-6999 ต่อ3640 -3644

E-mail : bond@kfsec.co.th


 

เพื่อตอบสนองการลงทุนอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า เพิ่มทางเลือก ประหยัดเวลา และการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธภาพ
 
บล.คิงส์ฟอร์ด เปิดบริการให้นักลงทุนทั่วไป (ทั้งที่มี หรือไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับคิงส์ฟอร์ด) สามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทย ผ่าน บล.คิงส์ฟอร์ด

โดยปัจจุบัน คิงส์ฟอร์ดเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (Selling Agent) ให้กับบริษัทจัดการกองทุนต่างๆ ได้แก่ บลจ.แอสเซทพลัส, บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์, บลจ.โซลาริส
สำหรับท่านที่สนใจซื้อขายหน่วยลงทุน   
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน  หรือติดต่อฝ่ายวางแผนการเงิน 
โทร: 02-829-6999 ต่อ 3640, 3641
E-mail: fund@kfsec.co.th


 
fiogf49gjkf0d

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 15 ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ด้วยประเภท บัญชีเงินสด, บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างทันยุคสมัย และครอบคลุม ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของการให้บริการของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการพัฒนาด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุน และทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
 
 
fiogf49gjkf0d

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำเสนอบริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน สามารถลงทุนได้ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง บริษัทฯ เปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์ทุกผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Silver Futures, Single Stock Futures, Oil Futures และ Sector Index Futures

สำหรับ Single Stock Futures นั้น บริษัทฯ เปิดให้บริการการซื้อขายในแบบ Block Trade (การซื้อขายรายใหญ่) ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางหาโอกาสทำกำไรและบริหารพอร์ตการลงทุนของลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 


 
fiogf49gjkf0d

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ต้องการบริการลูกค้าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และช่วยให้การตัดสินใจของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีบริการที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า คือ การซื้อขายออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่  www.kingsfordsec.com ทำให้สะดวกรวดเร็ว และส่งคำสั่งซื้อขายได้ตลอด อีกทั้งยังติดตามราคาความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์แบบ Real time ผ่านหน้าจอที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถดูข้อมูลติดตามสภาวะตลาดและทำรายการซื้อขายออนไลน์ผ่านทาง iPad, iPhone และ Smart Phone อื่นๆได้ทันที เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสในการลงทุนแม้แต่วินาทีเดียว

 
fiogf49gjkf0d

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และหรืออนุพันธ์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  
1. กรอกเอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน  
•    ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
•    ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์
•    ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี  Block Trade Single Stock Futures (ใช้ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับ บล.คิงส์ฟอร์ด แล้ว)

2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชี   
•    สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (เห็นรายละเอียดและรูปถ่ายชัดเจน)
•    สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
•    สำเนาหน้าแรก สมุดบัญชีธนาคาร  2 ฉบับ (ใช้สำหรับเปิดบัญชี และใช้สำหรับตัด ATS)
•    สำเนาใบรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน 1 ฉบับ
•    อากรแสตมป์ หรือเงินสด มูลค่า 30 บาท


หมายเหตุ :
1. ลงนามในเอกสารเปิดบัญชีให้ครบทุกจุดที่เป็นไอคอน     และหากมีการแก้ไขหรือขีดฆ่าในเอกสาร ต้องเซ็นชื่อกำกับทุกจุด
2. รับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานต่างๆ ทุกหน้า ขีดคร่อมว่า “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล. คิงส์ฟอร์ด” โดยลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็น
   ในเอกสารเปิดบัญชี

3. ขอให้ใช้กระดาษใหม่ในการพิมพ์ใบสมัคร, สัญญา และเอกสารต่างๆ (ห้ามใช้กระดาษ Reuse) เนื่องจากเหตุผลการทำนิติกรรม 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดเว้นการจัดส่งคืนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบคำขอเปิดบัญชีของบริษัทในทุกกรณี

ส่งเอกสารมายัง “ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 15A/1 บล.คิงส์ฟอร์ด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

*ในกรณีมีการมอบอำนาจ เอกสารที่ต้องการใช้เพิ่มเติม
•    สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
•    สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ  1 ฉบับ
•    หนังสือมอบอำนาจ  1 ฉบับ
•    อากรแสตมป์ หรือเงินสด มูลค่า 30 บาท


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชี กรุณาติดต่อ 02-829-6600
fiogf49gjkf0d

ประเภทบัญชีซื้อขาย มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

1. บัญชีเงินสด (Cash Account)
เป็นบัญชีที่ทางบริษัทฯ จะกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินของลูกค้าที่ยื่นประกอบในการเปิดบัญชี ซึ่งลูกค้าจะต้องทำการฝากเงินเพื่อเป็นหลักประกันขั้นต้น ร้อยละ 20 (20%) ไว้กับทางบริษัทฯ ตามที่ทางการกำหนดก่อนการซื้อหลักทรัพย์ โดยชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ผ่านบริการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการซื้อขาย (T+2)

2. บัญชีเงินฝาก (Cash Balance Account)
เป็นบัญชีที่ลูกค้านำเงินสดมาวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวน (100%) ไว้กับบริษัทก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวในอัตราที่บริษัทกำหนด และการคิดดอกเบี้ยจะคิดคำนวณเป็นรายวันตามจำนวนเงินสดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า อย่างไรก็ตามบัญชีประเภทนี้จะหักค่าซื้อหรือรับค่าขายในวันที่ T+2 เช่นกัน โดยเงินค่าซื้อและค่าขายดังกล่าวจะถูกหักหรือโอนจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทของลูกค้าเท่านั้น 
       
           ในกรณีที่ลูกค้าต้องการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัท ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Money Withdrawal จากนั้นส่งเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่การตลาด ก่อนเวลา 11.00 น. โดยลูกค้าจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป ซี่งบริษัทจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่แจ้งไว้เมื่อตอนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (อนึ่ง ในการพิจารณาจำนวนเงินที่ลูกค้าสามารถเบิกถอนได้นั้น บริษัทจะพิจารณาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชี ว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีการชำระราคาแล้ว หรือยังไม่ครบรอบการชำระราคาตามเกณฑ์ T+2 หากจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการเบิกถอนส่งผลให้เงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่สามารถชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบรอบตามเกณฑ์ T+2 ได้ บริษัทจะไม่สามารถโอนเงินเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้าได้)

3. บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit  Balance Account) หรือที่เรียกว่าบัญชี Margin
เป็นบัญชีที่สามารถกู้เงินบริษัทตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของจำนวนที่กู้ได้ของหลักทรัพย์แต่ละตัว โดยลูกค้าต้องวางเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกันการชำระหนี้ในอัตราส่วนขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ หากจำนวนเงินสดที่วางเป็นหลักประกันสูงกว่ายอดหนี้ และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากยอดหนี้สูงเกินกว่าเงินสดที่วางหลักประกัน

4. บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Trading Account)
เป็นบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายแล้วจะต้องวางเงินเป็นหลักประกันตามอัตราที่ทางการกำหนดก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย (คลิกที่นี่เพื่อดูอัตราหลักประกัน)

 
fiogf49gjkf0d
ลูกค้าสามารถโอนเงินหรือฝากเงินหลักประกันเพื่อใช้สำหรับการซื้อหลักทรัพย์หรือเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
  1. บริการ Cash Online ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) หรือธนาคารกรุงเทพ (BBL)
  1. แจ้งให้บริษัทตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) 

รอบการตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
 
รอบการซื้อขาย เวลาที่ตัดเงิน
ภาคเช้า 9.30 น. และ 11.00 น.
ภาคบ่าย 14.00 น. และ 15.30 น.
 
  1. การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์
ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Application ของธนาคารพาณิชย์ มายังบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ เพื่อฝากเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ 

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบก่อนการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์
  1. ชื่อเจ้าของบัญชีผู้โอนกับชื่อลูกค้าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
  2. เลขที่บัญชีธนาคารของผู้โอนจะต้องเป็นเลขที่บัญชีที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น
  3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี)
  4. เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th

โดยบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)" ประกอบด้วย
 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป บัญชีเงินฝากดังที่ปรากฏนี้จะใช้สำหรับการโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Application ของธนาคารพาณิชย์เท่านั้น
หากลูกค้าฝากเงินสดมายังบัญชีเหล่านี้โดยตรงที่เคาน์เตอร์ธนาคาร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับฝากและลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการฝากเงินฉบับจริงเท่านั้นจึงจะสามารถขอรับเงินคืนได้
 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ (SCB) ถนนสาทร 101-3-01914-1
กสิกรไทย (KBANK) ซิลลิคเฮาส์ 784-1-00359-9
กรุงเทพ (BBL) สวนพลู 200-3-04889-5
ธนชาต (TBANK) สำนักต้นสน 001-3-01585-8
กรุงศรีอยุธยา (BAY) ซิลลิคเฮาส์ 503-0-00200-4
ยูโอบี (UOB) สีลม 2 958-3-63032-1
กรุงไทย (KTB) ซิลลิคเฮาส์ 968-6-00022-4
ทหารไทย (TMB) อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 255-1-00014-0
สาขาต่างจังหวัด
ไทยพาณิชย์ (SCB) หาดใหญ่ 509-3-06039-4
ไทยพาณิชย์ (SCB) พรอมเมนาดา เชียงใหม่ 468-0-36988-6
ไทยพาณิชย์ (SCB) เดอะมอลล์นครราชสีมา 813-3-00362-4
ไทยพาณิชย์ (SCB) ท๊อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก 937-3-00165-8
กสิกรไทย (KBANK) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี 561-1-00362-7
กสิกรไทย (KBANK) แม่สาย เชียงราย 176-1-03606-4
 
  1. การใช้บริการ Bill Payment
ลูกค้าสามารถใช้บริการชำระเงิน Bill Payment ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ได้ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง (ถ้ามี) และเมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th 

รหัสอ้างอิง 1 (Reference No. 1) โปรดระบุเลขบัตรประชาชนของลูกค้า จำนวน 13 หลัก
รหัสอ้างอิง 2 (Reference No. 2) โปรดระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ / บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ลูกค้าต้องการฝากเงิน จำนวน 8 หลัก
 
ธนาคาร รหัสบริษัท
(Comp Code)
วิธีการใช้บริการ
ATM Internet Banking Application เคาน์เตอร์ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (SCB) 101-3-02041-9 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กสิกรไทย (KBANK) 33805      
กรุงเทพ (BBL) 55516
ธนชาต (TBANK) 3314  
ยูโอบี (UOB) 3190  
ทหารไทย (TMB) 2596
 
  1. การใช้บริการ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง รายการละ 250 บาท จากนั้น ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th