Menu
Research investment bg
เริ่มต้นลงทุนง่ายๆภายใน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1  เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์    

  (ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  ที่กำหนดผู้ลงทุนต้องเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ก่อน จึงจะสามารถทำธุรกรรมใดๆได้)   
  คลิกhttp://www.kingsfordsec.com/open_account.aspx เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  
  หรือข้ามไปขั้นตอนที่ 2 หากท่านมีบัญชีกับ บล.คิงส์ฟอร์ดเวลธ์ แล้ว   


ขั้นตอนที่ 2  ติดต่อผู้แนะนำการลงทุน หรือเจ้าที่ฝ่ายตราสารหนี้    

  เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อขาย  /  ขอคำแนะนำการลงทุน  /  ยืนยันคำสั่งซื้อขาย
  โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ (บันทึกเสียงสนทนา)


ขั้นตอนที่ 3  ชำระเงินและส่งมอบตราสารหนี้  

  ตามวิธีการที่เลือกไว้ในขั้นตอนเปิดบัญชี
  การชำระเงิน :   หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)  หรือ ชำระเป็นเงินโอน
  การส่งมอบตราสารหนี้ :   รับเป็นใบหุ้น หรือ โอนตราสารหนี้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ (Port)