Menu
Research investment bg
ลงทุนตราสารหนี้กับ บล.คิงส์ฟอร์ด
บล.คิงส์ฟอร์ด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าตราสารหนี้จากสำนักงาน ก.ล.ต. 
และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในตลาดตราสารหนี้ไทย คอยให้คำปรึกษาสำหรับนักลงทุนที่สนใจ
ปัจจุบัน มีบริการตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1.   เป็นตัวแทนขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ในตลาดแรก

2.   เป็นตัวกลางซื้อขายตั๋วแลกเงิน ระหว่างบริษัทเอกชนที่ออกตั๋ว และผู้ลงทุนที่สนใจ

3.   เป็นตัวกลางซื้อขายตราสารหนี้ ที่มีการเปลี่ยนมือในตลาดรอง


ผู้ที่สนใจลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์  ระดับการยอมรับความเสี่ยง  มูลค่าเงินลงทุน  ระยะเวลาการลงทุน
เพื่อรับคำแนะนำการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างเหมาะสม


ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน โดยผู้ลงทุนจะอยู่ในฐานะของการเป็น “เจ้าหนี้
(แตกต่างจากการลงทุนในหุ้นสามัญ ที่ผู้ลงทุนจะอยู่ในฐานะของการเป็น “เจ้าของ”)

ตราสารหนี้ แบ่งได้เป็นหลายประเภท ตามลักษณะของผู้ออกตราสาร  ได้แก่ 

หุ้นกู้  ออกโดยบริษัทเอกชน    (มีอายุ ณ วันที่ออก เกินกว่า 1 ปี)
ตั๋วแลกเงิน (บีอี)  ออกโดยบริษัทเอกชน    (มีอายุ ณ วันที่ออก ไม่เกิน 270 วัน)

พันธบัตร  ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ     (มีอายุ ณ วันที่ออก เกินกว่า 1 ปี)
ตั๋วเงินคลัง  ออกโดยกระทรวงการคลัง    (มีอายุ ณ วันที่ ไม่เกิน 1 ปี)