Menu
เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
บริษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 
ตำแหน่ง   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ สายบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย/หญิง
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ  กระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4.มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
   ตลอดจนการสอบทานและการกำกับดูแลประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
5.มีความรู้และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
6.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารความเสี่ยงตั้งแต่  1-2 ปีขึ้นไป 
7.หากมีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงในธุรกิจจัดการลงทุน /สถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเจตต์เจริญ  หวานดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210 
E-Mail: Jettjaroen.hw@applewealthsecurities.com 

คุณโสภัคค์ บุญมานะ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211 
E-Mail: sopak.bo@applewealthsecurities.com 

คุณศิริวรรณ  สุวรรณวัฒน์ 
สายบริหารงานทั่วไป  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1200
E-Mail: siriwan.su@applewealthsecurities.com
บริษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงานตำแหน่ง   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ สายบริหารการลงทุน


คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1.เพศชาย/หญิง
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4.สามารถวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการลงทุน (Investment Guidelines) แนวทางกำหนดคุณภาพของการลงทุน
  (Investment Quality Guidelines) และเกณฑ์การจัดสรรการลงทุน (Allocation Guidelines)
5.สามารถวางแผนจัดทำ Feasibility ของโครงการ และ Business model ได้
6.สามารถจัดทำ Cash Flow Projection ของโครงการลงทุน เพื่อวางแผนการหมุนเวียนของเงินได้
7.ติดตามและตรวจสอบผลประกอบการในแต่ละโครงการของบริษัท โดยนำข้อมูลผลประกอบการจริง
  กับแผนประมาณการมาเปรียบเทียบกันเพื่อนำมาวิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินการลงทุน (Investment Performance Review)
8.มีความรู้และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office/PowerPoint/SPSS ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี
9.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารการลงทุนตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป 
10.หากมีประสบการณ์ด้านบริหารการลงทุนจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเจตต์เจริญ  หวานดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210 
E-Mail: Jettjaroen.hw@applewealthsecurities.com 

คุณโสภัคค์ บุญมานะ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211 
E-Mail: sopak.bo@applewealthsecurities.com 

คุณศิริวรรณ  สุวรรณวัฒน์ 
สายบริหารงานทั่วไป  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1200
E-Mail: siriwan.su@applewealthsecurities.com
เจ้าหน้าที่ – ผู้จัดการ  สายพัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติ   

1.   เพศชาย/หญิง
2.   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.   มีประสบการณ์ด้านซื้อขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 3 ปี
4.   มีความเข้าใจการลงทุนอย่างเป็นระบบ
5.   มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ  กระตือรือร้น    
6.   หากสามารถเขียนโปรแกรมได้ หรือ ผ่านงานด้านโรบอทเทรด จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเจตต์เจริญ  หวานดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210 
E-Mail: Jettjaroen.hw@applewealthsecurities.com 

คุณโสภัคค์ บุญมานะ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211 
E-Mail: sopak.bo@applewealthsecurities.com 

คุณศิริวรรณ  สุวรรณวัฒน์ 
สายบริหารงานทั่วไป  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1200
E-Mail: siriwan.su@applewealthsecurities.com
fiogf49gjkf0d
เจ้าหน้าที่-ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึนไปสาขาบริหารธุรกิจ/สาขานิเทศศาสตร์ /สาขานิติศาสตร์ หรือ สาขาอืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น มีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมันและรักในงานบริการ
4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office/Photoshop/Illustrator ฯลฯได้ดี
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานในวันหยุดได้
7. หากมีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล หรือมีความสามารถในการเป็นพิธีกรจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเจตต์เจริญ  หวานดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210 
E-Mail: Jettjaroen.hw@applewealthsecurities.com 

คุณโสภัคค์ บุญมานะ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211 
E-Mail: sopak.bo@applewealthsecurities.com 

คุณศิริวรรณ  สุวรรณวัฒน์ 
สายบริหารงานทั่วไป  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1200
E-Mail: siriwan.su@applewealthsecurities.com
fiogf49gjkf0d
                    รับสมัครงาน
ตำแหน่ง  ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)  จำนวนหลายอัตรา
ประจำสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา

คุณสมบัติ    
1. เพศชาย/หญิง 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน/ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำการลงทุนด้าน
     สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและรักในงานบริการ
5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี 
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดีจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเจตต์เจริญ  หวานดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210 
E-Mail: Jettjaroen.hw@applewealthsecurities.com 

คุณโสภัคค์ บุญมานะ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211 
E-Mail: sopak.bo@applewealthsecurities.com 

คุณศิริวรรณ  สุวรรณวัฒน์ 
สายบริหารงานทั่วไป  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1200
E-Mail: siriwan.su@applewealthsecurities.com