Menu
Contact Customer Service
ประกาศบริษัท
• แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์
20/10/2560 แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์
• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์
04/01/2560 ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์
29/12/2559 อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายอนุพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2560
• อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับกลยุทธ์การลงทุนผ่านระบบ MetaTrader5
14/12/2559 อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับกลยุทธ์การลงทุนผ่านระบบ MetaTrader5 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13/12/2559
• อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade
20/10/2560 ประกาศอัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade มีผลตั้งแต่24ตุลาคม2560
16/06/2560 ประกาศอัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade มีผลตั้งแต่19มิถุนายน2560
• อัตราดอกเบี้ยเงินวางหลักประกัน
25/11/2557 อัตราดอกเบี้ยเงินวางหลักประกัน
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบัญชีมาร์จิ้น/ กรณีลูกค้าผิดนัดชำระ
25/11/2557 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบัญชีมาร์จิน
• อัตราหลักประกันบัญชี TFEX
20/11/2560 อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่21 พฤศจิกายน2560
03/11/2560 อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่08 พฤศจิกายน2560
06/11/2558 ข้อจำกัดและเงื่อนไขการส่งคำสั่งปิดสัญญา Futures เมื่อมีส่วนลด Inter-Commodity Spread
29/10/2558 กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับปิดฐานะ (Margin Call & Force Close)
• อัตราค่าปรับรายการผิดนัดชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
01/10/2558 อัตราค่าปรับรายการผิดนัดชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558
• รายชื่อหุ้นให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นนำมาเป็นหลักประกันเพิ่มได้
08/12/2560 รายชื่อหุ้นให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นนำมาเป็นหลักประกันเพิ่มได้ ประจำเดือนธันวาคม2560 (ครั้งที่2)
06/12/2560 รายชื่อหุ้นให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นนำมาเป็นหลักประกันเพิ่มได้ ประจำเดือนธันวาคม 2560
• หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์และการฝากหลักทรัพย์
16/12/2559 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์
16/12/2559 หนังสือเวียนนำส่ง ประกาศสมาคมเรื่องการโอนหลักทรัพย์
16/12/2559 ประกาศ กส.1_59 เรื่องการโอนหลักทรัพย์
• ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
28/06/2560 รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ยืมเพื่อทำการขายชอร์ตได้ (SBL) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2560
28/01/2559 ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
26/01/2559 รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ยืมเพื่อทำการขายชอร์ตได้ (SBL) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
• หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
28/07/2558 รายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
• ข่าวสารบริษัท
03/11/2560 ประกาศบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
03/07/2560 ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับวิธีการชำระราคา สำหรับการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 ( RSS3 Futures )
15/03/2559 การโอนและรับโอนหลักทรัพย์ข้ามชื่อ
06/11/2558 ข้อจำกัดและเงื่อนไขการส่งคำสั่งปิดสัญญา Futures เมื่อมีส่วนลด Inter-Commodity Spread
29/10/2558 กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับปิดฐานะ (Margin Call & Force Close)
03/09/2558 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
24/06/2558 รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งคำสั่งผ่านของ โปรแกรม Settrade Streaming (หุ้น)
25/12/2557 ลืม Password ทำไงดี หาคำตอบกับเราได้ที่นี่